Letak za strane turiste

U sklopu provođenja projekta IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM TE PROMIDŽBA I VIDLJIVOST U PROVOĐENJU PROJEKTA ,,U KORAKU S PRIRODOM” planirano je, među ostalim, da se o važnosti kružnog gospodarenja otpadom informiraju i strani turisti koji borave na porečkom području.

Intencija Projekta je da se na taj način izgradi svijest stranih turista koji posjećuju Grad Poreč – Parenzo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište.

Stoga smo krajem srpnja razdijelili letke za strane turiste našim dragim gostima. Dio letakla distribuiran je na ekološki način neposrednim putem – na ruke, a dio naklade ostavljen je na turističkim punktovima poput Informacijskog ureda, odnosno na recepcijama hotela i slično. Ukupno je distribuirano 30 000 letaka (10 000 na engleskom jeziku, 10 000 na talijanskom jeziku te 10 000 na njemačkom jeziku).

LETKE S PRIJEVODOM NA ŽELJENI JEZIK PREUZMITE ISPOD:

Letak na HRV Letak na ENG Letak na NJEM Letak na TAL